Algemene voorwaarden camping

Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u z.s.m. per email een bevestiging van uw reservering en een factuur. Na betaling van 50% van het verschuldigde bedrag, is uw reservering definitief. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn dan nemen wij contact met u op om tot een oplossing te komen. U heeft de mogelijkheid om tot 14 dagen van tevoren kosteloos te annuleren. Eventueel ontvangen bedragen zullen wij dan terugbetalen.

Definities
De ondernemer: Camping De Hocht.
De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan over een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.
Plaats: een plek voor een kampeermiddel op Camping De Hocht welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.Kampeermiddel: tent, toercaravan, (mini) camper, vouwkampeerwagen, e.d.
De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer over het recht van gebruik van een plaats tegen een van tevoren overeengekomen vergoeding en periode.
Annulering: opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
Campingregels: het schriftelijke reglement met de campingregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst voor het huren van een kampeerplek loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist. Dit kan via een reservering hebben plaatsgevonden en/of een mondelinge overeenkomst.

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom.
Als u een voorkeursplaats heeft opgegeven dan zullen wij u proberen u daar in te delen. Wij behouden ons echter het recht voor om u op een andere plaats in te delen.
Op de dag van vertrek dient u uw plaats om 12.00 uur verlaten te hebben. In overleg, en alleen als dit mogelijk is, kunt u later vertrekken. Hierbij kunnen wij extra kosten in rekening brengen van een halve dag. De plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Prijs en prijswijzigingen
De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst.
Als na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).

Betaling
De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.
De betaling bij één overnachting dient vooraf te worden voldaan.

Verzekeringen
U dient zelf zorg te dragen voor een goede reis en annuleringsverzekering.

Latere komst
Wij houden de gereserveerde plaats op de afgesproken aankomstdatum vrij tot 19.00 uur. Daarna vervalt het recht op de gereserveerde plaats.

Wangedrag
Wanneer de recreant op de camping verblijft, houdt dit in dat de recreant de algemene voorwaarden, campingregels en overheidsvoorschriften accepteert en verplicht is zich hieraan te houden. Wanneer deze regels niet worden gevolgd kan u hierop worden aangesproken. Wij behouden ons het recht toe, dat bij elke belangrijke of herhaalde overtreding van de algemene voorwaarden en/of campingregels, na waarschuwing het verwijderen van de kampeerder tot gevolg hebben.
Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn ook redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.
Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging.
Na ontzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein spoedig te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
Als de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig punt “verwijderen kampeermiddel″.
De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Wet- en regelgeving
De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
LPG-installaties zijn alleen toegestaan als zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Plaats op het terrein
De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.
Het is de recreant, mede-recreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder toestemming van de ondernemer.
De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van zijn kampeermiddel.

Aansprakelijkheid
U verblijft geheel voor eigen risico (ongeval, diefstal, schade) op het terrein van de ondernemer.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de nutsvoorzieningen. De recreant maakt op eigen risico gebruik van deze nutsvoorzieningen.
De recreant is aansprakelijk voor storingen van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mede-recreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mede-recreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten voor nutsvoorzieningen, schade door derden over de voorzieningen van de camping, passende maatregelen te nemen voorover dit mogelijk is en geen sprake is van overmacht. De kosten die hier uit voortkomen zullen worden verhaald op diegene is hiervoor aansprakelijk is.

Klachten
Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Een klacht van kleine aard mag mondeling.
Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Verwijdering kampeermiddel (door wangedrag, einde overeenkomst, niet ophalen ed.)
Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert na een mondelinge sommatie door de ondernemer, zal de ondernemer een schriftelijke sommatie geven en met in achtneming van een termijn van 5 dagen ingaande op de dag van de schriftelijke ontvangst van de sommatie, op kosten van de recreant de plaats ontruimen. De kosten van deze 5 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingskosten en/of stortkosten voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant en of eigenaar van het kampeermiddel.

Gedragsregels
De gedragsregels zijn op deze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt de gedragsregels op de website raadplegen, bij het de receptie of vragen aan de ondernemer.